Aarhus Universitets segl

Alignment

Alignment

Sammenhæng i studieordningen

Alignment handler om at skabe sammenhæng mellem uddannelsens kompetenceprofil, fagets formål, faglige mål, undervisningsaktiviteter og prøveform. Dette har til hensigt at øge validiteten af prøverne og dermed af den studerendes læring og kompetenceudvikling. 

For at der er en alignment i en studieordning, skal der være en sammenhæng mellem nedenstående dele:

  • Kvalifikationsrammen for videregående uddannelser

  • Kompetenceprofilen

  • De faglige mål

  • Undervisnings- og arbejdsformer

  • Prøveformer

Princippet om alignment

Princippet om alignment er centralt for udviklingen af studieordninger både internationalt, nationalt og på Arts, fordi det alt for ofte har vist sig, at det har været muligt for studerende at bestå prøver uden at have deltaget i undervisningen og uden at have en solid faglig forståelse.

Gennem alignment understøttes den studerendes kompetenceudvikling i forhold til de faglige mål og deltagelse i undervisningen, fordi de studerende i vid udstrækning orienterer sig mod det, de bliver bedømt efter til eksamen.

Juridiske krav om alignment

Udover de didaktiske fordele ved alignment, er alignment et ufravigeligt juridisk krav som ses af følgende formuleringer fra bekendtgørelserne:

Der skal være sammenhæng mellem kvalifikationsrammen og uddannelsens kompetenceprofil:

  • Akkrediteringsbekendtgørelsen:

“Uddannelsernes mål for læringsudbytte vurderes i forhold til typebeskrivelserne for de enkelte uddannelser, som fremgår af kvalifikationsrammen for videregående uddannelse.”

Der skal være sammenhæng mellem undervisningsform og prøveform:

  • Eksamensbekendtgørelsen:

“Uddannelsen skal indeholde en variation af prøveformer, der skal afspejle undervisningens indhold og arbejdsformer.”

Der skal være sammenhæng mellem prøveform og fagets faglige mål:

  • Eksamensbekendtgørelsen:

“Bedømmelse af præsationer skal ske på grundlag af de faglige mål, der er opstillet for det pågældende fagelement.”

Disse udpluk fra bekendtgørelserne fortæller os, at der skal være en sammenhæng mellem kvalifikationsrammen, en uddannelses kompetenceprofil, fagenes indhold, fagenes arbejdsform, fagenes faglige mål og prøveform med andre ord: alignment mellem alle studieordningens komponenter.