Aarhus Universitets segl

Formål

Formål

Pædagogisk intention

Formålet beskriver den overordnede pædagogiske intention med faget, herunder hvad den studerende skal lære og relevansen af faget set i sammenhæng til  uddannelsen som helhed og eventuelt i forhold til den studerendes senere beskæftigelse. Formålet er vigtigt, fordi det giver en helhedsorienteret præsentation af faget.

Formålet beskrives i prosatekst og i forholdsvis brede vendinger som på den ene side er specifikke og giver den studerende et tydeligt billede af og en forventningsafstemning med fagets indhold og hensigt og på den anden side er så tilpas generelle, at faget er robust over for mindre praktiske og didaktiske justeringer og over for udskiftninger af undervisere. Der gives herved mulighed for, at forskellige undervisere skal kunne undervise i faget og, at faget kan udvikle sig fra år til år.

Udarbejdelse af formålet

Når du udarbejder formålet kan du med fordel sikre dig, at du dækkende beskriver formålets tre dele: den studerendes læringsudbytte, fagets indhold og pædagogiske intention og fagets relevans i forhold til uddannelsen som helhed:

Den studerendes læringsudbytte

Hvad skal den studerende lære?

I første del af formålet beskrives den studerendes læringsudbytte i form af den viden, færdigheder og kompetencer som den studerende opnår gennem faget. De kompetencer som den studerende udvikler kan være både fagspecifikke (fx forståelse for den historiske udvikling) eller almene kompetencer (kunne samarbejde med, kritisk stillingtagen).

Eksempel: Bacheloruddannelserne i international virksomhedskommunikation i tysk, fransk og spansk (2017), Faget: International markedskommunikation

Formålet med faget er at sætte den studerende i stand til (1) at anvende viden om markedskommunikationsteorier samt medier, genrer og retoriske strategier til udarbejdelse af målgruppetilpasset markedskommunikative løsningsforslag (2) at begrunde og dokumentere egne løsninger med udgangspunkt i systematisk informationssøgning og markedsresearch, og (3) at udtrykke sig kommunikativt effektivt på fransk ved anvendelse af de for genren, faget og for den enkelte branche gældende sproglige og terminologiske konventioner.

Formålet er desuden at lære betydningen af at kunne samarbejde med virksomhedens internationale medarbejdere, herunder opkøbere, agenter, distributører og/eller virksomhedens filialer i udlandet.

Eksempel: Kandidatuddannelsen i teologi (2018), Faget: Gammelt testamente

Formålet med faget er at give den studerende et dybere, specialiseret viden om Det Gamle Testamentes a) teologiske hovedtemaer og tankekomplekser, b) dets relationer til dets historiske, religionshistoriske og teologiske kontekster og c) dets litterære fremtrædelsesformer og virkemidler. Herigennem opnår den studerende en dybtgående forståelse af grundlæggende temaer, strukturer og dilemmaer i og for den følgende kristne teologi-, kirke- og liturgihistorie.

Fagets indhold og pædagogiske intention

Hvad handler faget om?

I anden del af formålet beskrives fagets indhold og pædagogiske intention i form af fagets teoretiske, metodiske og tematiske indhold samt overordnede valg for pædagogisk tilrettelæggelse, herunder hvordan indholdet behandles.

Eksempel: Bacheloruddannelsen i informationsvidenskab (2018), Faget: IT, menneske og samfund

Faget giver en grundlæggende indføring i fagområdet udvikling og ledelse af humane ressourcer og organisationer, med særlig vægt på, at studerende lærer at identificere, definere og løse problemstillinger vedrørende udvikling og ledelse af humane ressourcer og organisationer. De studerende tilegner sig viden, færdigheder og kompetence med afsæt i en kritisk tilgang til forskningsbaserede teorier og metoder inden for fagområdet. Der vil i særlig grad blive lagt vægt på, hvordan teorier om læring kan forbindes til organisationsteoretiske begreber og teorier, herunder teorier og begreber om organisations-, kompetence- og ledelsesudvikling. I modulets faglighed indgår teorier og metoder om uddannelse, læring og udvikling i organisationer baseret på klassiske og nye bidrag inden for fagområderne.

Eksempel: Bacheloruddannelsen i litteraturhistorie (2018), Faget: Litteraturhistorie 1: oldtid til middelalder

Faget præsenterer udvalgte hovedværker fra perioden inden for forskellige genrer og fra forskellige sprogområder. Værkerne placeres i en litteraturhistorisk kontekst, der både indbefatter litteraturens udviklinger over tid og samspillet mellem det litterære værk og dets historiske, sociale og kulturelle samtid, herunder de litterære kredsløb og institutioner. Faget præsenterer grundlæggende problemstillinger inden for den filologiske og kildekritiske metode.

Fagets relevans

Hvordan er faget relevant ift. uddannelsen som helhed og evt. ift. beskæftigelse?

I tredje del af formålet beskrives fagets relevans ift. uddannelsen som helhed i form af, hvordan faget progressionsmæssigt hænger sammen med de øvrige uddannelseselementer i uddannelsen. Nogle fag bygger eksempelvis videre på kompetencer eller indhold i et andet fag eller danner fagligt eller analytisk grundlag for et senere fag på uddannelsen eller et sideløbende fag.

Denne del af formålet kan desuden indeholde en beskrivelse af, hvordan faget er relevant set ift. den studerendes senere beskæftigelse.

Eksempel: Bacheloruddannelsen i kunsthistorie (2018), Faget: Visuel analyse 1

Faget er et analytisk grundfag, som danner fundamentet for de analytiske kompetencer den studerende anvender og udvikler gennem hele bacheloruddannelsen. Faget etablerer overgang fra gymnasieskolen, og træner sammen med det parallelle fag Kunst- og visualitetshistorie 1 den studerendes evne til at læse akademiske tekster. Faget efterfølges af Visuel analyse og metode 2.

Eksempel: Bacheloruddannelsen i historie (2018), Faget: Verdenshistorie og Danmarkshistorie 2

Faget er et oversigtsfag, der skal give den studerende en kontekstforståelse i arbejdet med specifikke emner og perioder i løbet af studiet.