Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Forudsætningskrav og omprøver

Forudsætningskrav og omprøver

Et forudsætningskrav er et kriterium, som den studerende skal have opfyldt, for at kunne blive indstillet til eksamen – altså et indstillingskriterium. Et forudsætnignskrav er dermed ikke en del af eksamensbegivenheden.

Hvis den studerende skal opfylde et forudsætningskrav for at måtte gå til eksamen, skal underviseren godkende, at kravet er opfyldt forud for eksamens start.

Forudsætningskravet kan eksempelvis have form af:
  • aflevering af et pensum

  • en synopsis eller en case

  • en opgavesamling

  • et medieprodukt

  • et mundtligt oplæg i forbindelse med undervisningen

  • undervisningsdeltagelse

Opfylder den studerende ikke forudsætningskravet, kan den studerende ikke deltage i eksamenen og bruger et prøveforsøg. Dette gælder både for ordinære prøver og omprøver. Den studerende kan herefter tilmelde sig omprøve.

Hvordan vurderes et forudsætningskrav?

Forudsætningskravet indgår ikke i bedømmelsen af prøven, men er et indstillingskriterie for, at den studerende må deltage i prøven. Underviserens opgave er derfor, at vurdere, hvorvidt at den studerende har afleveret et forudsætningskrav som lever op til de formkrav som er beskrevet i studieordningen. Underviseren må altså ikke vurdere kvaliteten af indholdet i forudsætningskravet, da der ikke er opstillet kriterier for vurderingen og, da vurderingen udelukkende går på at vurdere om den studerende lever op til at have indstillet den korrekte form af forudsætningskravet. En underviser kan eksempelvis afvise et forudsætningskrav, hvis en studerende afleverer for få sider eller, hvis en studerende f.eks. afleverer en redegørelse i stedet for en analyse, da der i begge tilfælde er tale om, at den studerende ikke har levet op til formkravet. Den studerende kan omvendt godt aflevere en dårlig analyse og stadig få denne godkendt, hvis analysen lever op til de formkrav som er for en analyse.

Eksempel: Kandidatuddannelsen i tysk sprog, litteratur og kultur (2017), Faget: Tilgange og tendenser i nyere tysksproget litteratur 

Ordinær prøve og omprøve:
Forudsætningen for deltagelse i både den ordinære prøve og omprøven er aflevering og godkendelse af en specialeforberedende opgavesamling, der indeholder følgende:
  • Udkast til emnefelt og problemformulering for uddannelsens afsluttende speciale
  • Indkredsning af centralt analysemateriale for uddannelsens afsluttende speciale
  • Selekteret litteraturliste med kommentering af centrale tekster for uddannelsens afsluttende speciale
  • Udkast til disposition for uddannelsens afsluttende speciale.
Den specialeforberedende opgavesamling skal have et samlet omfang på 6-10 normalsider og godkendes skriftligt af den tildelte specialevejleder. Den specialeforberedende opgavesamling og specialevejlederens skriftlige godkendelse heraf afleveres som bilag til eksamensopgaven. Opgavesamlingen er en forudsætning for deltagelse i prøven, men indgår ikke i bedømmelsen.
Prøven aflægges som fri hjemmeopgave...

Forklaring af eksemplet:

I ovenstående eksempel er en specialeforberedende opgavesamling forudsætningskrav til både en ordinær prøve og en omprøve. Det er tydeligt udpenslet, hvad den studerende skal aflevere som forudsætningskrav i form af en række formkrav f.eks. en problemformulering, en selekteret litteraturliste og et udkast til disposition.

Når underviseren modtager forudsætningskravet til vurdering, må underviseren ikke vurdere om f.eks. problemformuleringen er god eller dårlig og dermed ikke afvise et forudsætningskrav på denne baggrund. Underviserens opgave er udelukkende at vurdere om problemformuleringen lever op til formen for, hvad en problemformulering er. Har den studerende i stedet afleveret noget som ikke har karakter af at være en problemformulering, eller hvis den studerende f.eks. har afleveret en uselekteret litteraturliste i stedet for en selekteret litteraturliste, så kan underviseren vurdere, at forudsætningskravet ikke lever op til den krævede form og dermed kan underviser afvise at godkende forudsætningskravet.

Kan omprøver indeholde et forudsætningskrav?

Omprøver kan indeholde forudsætningskrav på lige fod med ordinære prøver. Dog kan undervisningsdeltagelse ikke være et forudsætningskrav til omprøver. Hvis et fags ordinære prøve indeholder et forudsætningskrav (med undtagelse af undervisningsdeltagelse) er det praksis på Arts, at omprøven indeholder samme forudsætningskrav. Dette for at stille de studerende ens til både den ordinære prøve og omprøven, hvad angår arbejdsbyrden i faget og bedømmelsen.

Eksempel: Bacheloruddannelsen i æstetik og kultur (2018), Faget: Kulturformidling

Ordinær prøve:

Forudsætningen for deltagelse i prøven er undervisningsdeltagelse jf. studieordningens generelle regler, herunder udarbejdelsen af et formidlingsprojekt i grupper af 3-5 studerende. Omfang max. 5 sider for skriftlige produkter. Varighed: max. 20 minutter for audiovisuelle produkter. Den studerende er selv ansvarlig for at video- eller fotodokumentere en eventuel udstilling eller performance.

Prøven aflægges som en individuel mundtlig prøve...

Omprøve:

Forudsætningen for deltagelse i prøven er udarbejdelsen af et formidlingsprojekt individuelt eller i grupper af 3-5 studerende. Omfang max. 5 sider for skriftlige produkter. Varighed: max. 20 minutter for audiovisuelle produkter. Den studerende er selv ansvarlig for at video- eller fotodokumentere en eventuel udstilling eller performance.

Prøven aflægges som en individuel mundtlig prøve... 

I mange tilfælde vil det være fordeltagtigt at afløse forudsætningskravet til omprøven med et krav om bilag (se sidste fold ud-kasse på siden).

Hvornår er der krav om, at et fag skal have en omprøve?

Det er et krav, at et fag skal have en alternativ omprøveform, hvis den ordinære prøve har været aflagt som undervisningsdeltagelse eller, hvis undervisningsdeltagelse har været et forudsætningskrav til den ordinære prøve. I alle øvrige tilfælde har fag på Arts kun én prøveform.

I tilfælde, hvor der er krav til en alternativ omprøveform tilstræbes det, at den studerende kan genbruge elementerne fra den ordinære prøve til omprøven. Af den grund vil en god omprøve til undervisningsdeltagelse f.eks. ofte være portfolio, da denne prøveform kan afspejle de mange varierede elementer som undervisningsdeltagelse typisk indeholder.

Eksempel: Bacheloruddannelsen i æstetik og kultur (2018), Faget: Medialt laboratorium 

Ordinær prøve:
Prøven aflægges som undervisningsdeltagelse jf. studieordningens generelle regler, herunder den studerendes aflevering af en opgave-/produktsamling til godkendelse ved underviseren. Opgave-/produktsamlingen består af et af underviser fastlagt antal opgaver/produkter som løbende afleveres til underviser.

Herunder hører også deltagelse i et produktionsprojekt på faget, svarende til mindst to ugers fuldtidsarbejde. Projektet skal resultere i mindst én produktion med intern målgruppe. Projektet og dets processer dokumenteres undervejs gennem log- eller dagbogsnotater, som danner udgangspunkt for den studerendes bidrag til det afsluttende analyse- og evalueringsseminar med oplæg fra projektets deltagere.

Omprøve:
Prøven aflægges som en portfolio bestående af opgavesamlingen fra den ordinære prøve og 3-4 normalsiders samlet refleksion, som nærmere defineret af forløbets underviser ved semestrets start. Faglæreren kan godkende den studerendes deltagelse i eksterne produktionsprojekter som eventuel erstatning for deltagelse i produktionsprojektet.

Hvilke typer af omprøver kan jeg vælge?

Alle typer af prøveformer kan vælges som en omprøveform, pånær prøveformen undervisningsdeltagelse. Det er praksis på Arts, at omprøven er af samme type som den ordinære prøve.